Vedtægter

Slagelse Garden Vedtægter

§ 1.
Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Slagelse Garden.
Foreningens hjemsted er Slagelse.
Foreningens adresse er formandens adresse.

§ 2.
Foreningens formål:
Foreningen, der er upolitisk, har til formål at give børn og unge mulighed for at udvikle musikalske
kompetencer gennem at drive et uniformeret tambourkorps og ungdomsorkester, som kan medvirke
ved offentlige festligheder, stævner og møder, herunder arrangementer i velgørende og almennyttige
øjemed.

§ 3.
Foreningens økonomiske grundlag:
Det økonomiske grundlag for Slagelse Garden søges opnået gennem følgende:
Firmasponsorer.
Kontingentindbetaling af optagne piger og drenge.
Bidrag fra Slagelse Gardens Venner.
Bidrag fra Slagelse Kommune og andre institutioner samt gennem særlige indsamlinger, godkendt af
myndighederne.
Slagelse Garden må ikke modtage egentligt honorar for optræden, men er berettiget til at oppebære
rejse- og opholdsgodtgørelse samt dækning af vedligeholdelsesudgifter.
De nærmere regler for tegning af sponsoraftaler og udfærdigelser af sponsoraftaler fastsættes af bestyrelsen, der ligeledes fastsætter kontingent for de i Slagelse Garden optagne elever på grundskole
og gardere i uniform.

§ 4.
Medlemmer af Slagelse Garden:
Som medlemmer af Slagelse Gardens grundskole, tambourkorps og orkester kan optages piger og
drenge over 9 år. Aldersgrænsen opadtil er 25 år, dog kan gardere forblive i garden indtil det 30. år,
såfremt bestyrelsen finder, at særlige forhold taler derfor.

§ 5.
Foreningens daglige ledelse:
Slagelse Gardens daglige ledelse er bestyrelsen.
Bestyrelsen tager beslutning ved kvalificeret flertal.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte arbejdende udvalg efter behov.
Bestyrelsen afholder 6-12 bestyrelsesmøder om året. Formanden og næstformanden for Slagelse Gardens Elevforening samt formanden for Slagelse Gardens Venner, eller i dennes fravær næstformanden, kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Dog deltager repræsentanterne for Slagelse Gardens Elevforening og Slagelse Gardens Venner ikke i
behandling af personsager.
Den musikalske ledelse foretages af musikudvalget, som består af 2-3 bestyrelsesmedlemmer, lederne af Slagelse Gardens musikkorps samt en repræsentant for Slagelse Gardens Elevforening.

§ 6.
Tegningsret og hæftelse:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller, ved en af disses forfald, af formanden
eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ved optagelse af lån, køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Ved beløb under 5.000 kr. kan formanden alene underskrive.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 7.
Eksklusion:
Musikudvalget kan foretage indstilling til bestyrelsen om eksklusion. Et medlem kan ekskluderes, såfremt en enig bestyrelse finder en anledning hertil.

§ 8.
Foreningens ledelse:
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages
varsel ved annoncering i lokal dagspresse.
Stemmeberettiget er medlemmer af Slagelse Garden over 16 år, forældre til medlemmer, repræsentanter for virksomheder med sponsoraftaler (1. stemme pr. sponsoraftale), den fungerende bestyrelse, lederne af SG's musikkorps og medlemmer af Slagelse Gardens Venner.
Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsens formand,
senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Vedtægtsændringer skal dog forelægges senest 8 dage forinden.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 9.
Foreningens regnskab og revision:
Regnskabet føres af kassereren, som på bestyrelsesmøderne fremlægger status på regnskabet.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens midler skal, bortset fra de til den daglige drift nødvendige, være anbragt i pengeinstitut.
De af generalforsamlingen valgte revisorer har pligt til, mindst en gang årligt, at revidere foreningens
regnskab og at konstatere beholdningernes tilstedeværelse.
Driftsregnskab og status forsynet med revisorernes påtegning forelægges den ordinære generalforsamling.

§ 10.
Valg af bestyrelse:
Bestyrelsen består 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen jf. nedenstående regler:
Valget gælder for 2 år således, at 3 bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år, og 4 bestyrelsesmedlemmer afgår det næste år.
Endvidere vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år.
Undervisere og medlemmer af Slagelse Garden samt bestyrelsesmedlemmer i Slagelse Gardens Venner kan ikke indvælges i bestyrelsen.

§ 11.
Valg af revisorer:
Generalforsamlingen foretager valg af revisorer. Der vælges 2, og valget gælder for 2 år, således at
der hvert år afgår 1 revisor. Genvalg kan finde sted.
Endvidere vælges 1 revisorsuppleant, som er på valg hvert år.

§ 12.
Generalforsamlingens stemmeflertal:
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til institutionens
opløsning 2/3 af de stemmeberettigedes stemmer.
Kan dette ikke opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 13.
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning
dertil, eller når mindst 10 stemmeberettigede til bestyrelsen indsender skriftlig anmodning med angivelse af forhandlingsemne. Anmodningens underskrivere skal give møde og beslutninger kan træffes
ved simpel stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling skal annonceres i lokal dagspresse med mindst 8 dages varsel.

§ 14.
Slagelse Gardens opløsning:
I tilfælde af manglende interesse for Slagelse Gardens opretholdelse deponeres, efter en generalforsamlings beslutning om Slagelse Gardens opløsning, instrumenter, uniformsgenstande og andet materiel hos Slagelse Kommune og Gardens Fond, under administration af herværende sagførerfirma. Benyttes fond og materiel ikke inden 10 år, foretages realisation og provenuet overlades til humanitært
formål.

§ 15.
Støtteforening:
Til støtte for Slagelse Garden, både praktisk og økonomisk findes en støtteforening med egne vedtægter.

§ 16.
Gardens rejsefond:
Slagelse Garden kan oprette en rejsefond, som kan yde støtte til gardens rejser fortrinsvis i udlandet.
Midlerne administreres af bestyrelsen, der aflægger regnskab ved hver generalforsamling. Rejsefondens regnskab skal revideres af Slagelse Gardens revisorer.